Fáilte chuig Myplan.ie

Is thairseach léarscáile Gréasáin ar a dtugtar faisnéis spásúlachta atá ábhartha don phróiseas pleanála in Éirinn. Tá an suíomh seo ina thionscnamh de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil a reáchtáiltear i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla na hÉireann.

Myplan.ie App

Amharcóir Léarscáile Aip Gréasáin – eisiúint chéim 1 (deireadh Mhárta 2017). Beo amhail an 27/04/2017

Le haghaidh tuilleadh sonraí

www.housing.gov.ie
Myplan.ie App

Is féidir an feidhmchlár gréasáin seo a úsáid chun brabhsáil, cuardach agus fiosrú a dhéanamh maidir leis an Suirbhé Náisiúnta ar Thithíocht Neamhchríochnaithe 2013 don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

An Nuacht & Tuarascálacha is déanaí

San áireamh leis an gcuid seo tá nuashonruithe maidir le sonraí nua nó athruithe úrnua a rinneadh ar Myplan.ie. Is féidir doiciméid agus tuarascálacha a bhaineann leis an bpróiseas pleanála a aimsiú anseo freisin.

News

Tá mapáil tuilte Staidéir Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair (CFRAM) agus Staidéar Straitéise um Chosaint Chósta na hÉireann (ICPSS) Oifig na nOibreacha Poiblí ar fáil anois ar Myplan.ie.

News

Fáilte go dtí láithreán gréasáin nua uasghrádaithe - Myplan.ie. Rinneadh an láithreán a athdhearadh i mí Feabhra 2019 chun láithreán gréasáin inrochtana, slán, nua-aimseartha agus freagrúil a chruthú atá dírithe ar teacht a bheith ar shonraí pleanála agus spásúlachta.

Myplan.ie Report

Forbraíodh ‘Generalised Zone Types’ (GZTs) go sonrach do thionscadal Myplan.ie. Léiríonn siad scéim sheasmhach chun criosuithe talamhúsáide a rangú ar fud na n-údarás áitiúil ar fad, agus cuireann siad le criosuithe reachtúla atá ann cheana a úsáidtear le haghaidh gach plean faoi leith.

Myplan.ie Report

Is éard atá i gceist le Sonraí Oscailte ná go gcuirfear na sonraí atá á gcoinneáil ag comhlachtaí poiblí ar fáil agus go mbeidh teacht go héasca orthu ar líne chun iad a athúsáid agus a athdháileadh. De bharr go bhfuil dul chun cinn déanta ag comhlachtaí poiblí i réimsí ar nós ríomhRialtas agus anailísíocht sonraí, tá soiléireacht níos mó ann maidir leis an bpoitéinseal a bhaineann le sonraí, Sonraí Oscailte ach go háirithe, chun cuidiú le buntáistí geilleagair, sóisialta agus daonlathacha a chur ar fáil.