Fáilte chuig Myplan.ie

Is thairseach léarscáile Gréasáin ar a dtugtar faisnéis spásúlachta atá ábhartha don phróiseas pleanála in Éirinn. Tá an suíomh seo ina thionscnamh de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil a reáchtáiltear i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla na hÉireann.

An Nuacht & Tuarascálacha is déanaí

San áireamh leis an gcuid seo tá nuashonruithe maidir le sonraí nua nó athruithe úrnua a rinneadh ar Myplan.ie. Is féidir doiciméid agus tuarascálacha a bhaineann leis an bpróiseas pleanála a aimsiú anseo freisin.

News

Tá sonraí Tascfhórsa Tithíochta Bhaile Átha Cliath (2020) ar fáil anois ar Myplan.ie. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.housing.gov.ie

News

Tá sonraí Suirbhé ar Thithíocht Neamhchríochnaithe (2020) ar fáil anois ar Myplan.ie. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.housing.gov.ie

News

Cuireadh sonraí tuilte screamhuisce le Myplan.ie. D’ullmhaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI), An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son ha hAeráide agus Comhshaoil na sonraí seo, i gcomhar le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlaigh.

News

Tá mapáil tuilte Staidéir Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair (CFRAM) agus Staidéar Straitéise um Chosaint Chósta na hÉireann (ICPSS) Oifig na nOibreacha Poiblí ar fáil anois ar Myplan.ie.