Fáilte chuig Myplan.ie

Is thairseach léarscáile Gréasáin ar a dtugtar faisnéis spásúlachta atá ábhartha don phróiseas pleanála in Éirinn. Tá an suíomh seo ina thionscnamh de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil a reáchtáiltear i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla na hÉireann.

An Nuacht & Tuarascálacha is déanaí

San áireamh leis an gcuid seo tá nuashonruithe maidir le sonraí nua nó athruithe úrnua a rinneadh ar Myplan.ie. Is féidir doiciméid agus tuarascálacha a bhaineann leis an bpróiseas pleanála a aimsiú anseo freisin.

News

Tá sonraí Tascfhórsa Tithíochta Bhaile Átha Cliath (2019) ar fáil anois ar Myplan.ie. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.housing.gov.ie

News

Tá mapáil tuilte Staidéir Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair (CFRAM) agus Staidéar Straitéise um Chosaint Chósta na hÉireann (ICPSS) Oifig na nOibreacha Poiblí ar fáil anois ar Myplan.ie.

Myplan.ie Report

Forbraíodh ‘Generalised Zone Types’ (GZTs) go sonrach do thionscadal Myplan.ie. Léiríonn siad scéim sheasmhach chun criosuithe talamhúsáide a rangú ar fud na n-údarás áitiúil ar fad, agus cuireann siad le criosuithe reachtúla atá ann cheana a úsáidtear le haghaidh gach plean faoi leith.

Myplan.ie Report

Is éard atá i gceist le Sonraí Oscailte ná go gcuirfear na sonraí atá á gcoinneáil ag comhlachtaí poiblí ar fáil agus go mbeidh teacht go héasca orthu ar líne chun iad a athúsáid agus a athdháileadh. De bharr go bhfuil dul chun cinn déanta ag comhlachtaí poiblí i réimsí ar nós ríomhRialtas agus anailísíocht sonraí, tá soiléireacht níos mó ann maidir leis an bpoitéinseal a bhaineann le sonraí, Sonraí Oscailte ach go háirithe, chun cuidiú le buntáistí geilleagair, sóisialta agus daonlathacha a chur ar fáil.